Často kladené otázky

 • Vyberte si z naší nabídky atrakci, kterou si chcete pronajmout a kontaktujte nás na tel.: +420 720 936 552, +420 776 888 949, nebo na e-mailu: info@danotixsz.cz. Pronájem rezervujeme až po závazném potvrzení objednávky.

 

 • Velké atrakce jsou dodávány s proškoleným personálem, který je přítomen po celou dobu provozu atrakce a má dohled nad bezpečným provozem atrakce, zajišťuje montáž atrakce, uvedení do provozu, provoz a demontáž atrakce jako i její dovoz na místo a odvoz z místa pronájmu a na místě řeší jakékoli technické nedostatky, které by omezovaly nebo bránily používání atrakce. Vybrané atrakce lze zapůjčit i bez obsluhy. V případě pronájmu malých atrakcí Vás zdarma zaškolíme.

 

 • Pro případ poškození nebo znečištění bude u menších atrakcí požadována záloha 2.000,-Kč, která Vám bude při bezchybném předání vrácena zpět.

 

 • Pro platby převodem je standardní doba splatnosti 8 -10 dní. V případě nedodržení platebních podmínek zaplatí odběratel 0,05 % z částky za každý den prodlení.

 

 • Při stornu akce bude účtována smluvní pokuta 10 % z ceny objednávky. Při zrušení 4 – 7 dní před akcí je smluvní pokuta 25 % z ceny objednávky a při zrušení 1 – 3 dny před akcí nebo v den akce činí smluvní pokuta 100 %.

 

 • Doprava velkých atrakcí s obsluhou do 30 km od Pardubice je zdarma, dále pak dle dohody.

 

 • Odběratel je povinen zajistit pro objednané atrakce vhodné prostory a technické podmínky, zejména dostatečně velký, po zpevněné cestě přístupný a čistý prostor, přísun el. energie 1x 230 V (v případě atrakcí Ufo a Lezecká stěna 2 x 230 V). Též je možné zapůjčit elektro centrálu za cenu dle individuální nabídky. Maximální rychlost větru, při kterém se může nafukovací zařízení používat ve venkovním prostředí, je 38 km/h. Atrakce nelze používat za deště a silného větru.

 

 • Věk nájemce musí být minimálně 18 let.

 

 • Nájemce plně zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které budou atrakce používat a zavazuje se dodržovat všechny bezpečnostní podmínky provozu atrakcí, zejména jde o manipulaci s ohněm a nebezpečnými předměty uvnitř a v okolí atrakcí a vliv extrémních povětrnostních podmínek.

 

 • Pronajímatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi. Všechny děti musí být doprovázeny zodpovědnou dospělou osobou, která za ně plně odpovídá po celou dobu produkce. Doprovodem se rozumí osoba starší 18 let. Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním plně zodpovídá doprovázející osoba. Za tyto úrazy nemůžeme nést zodpovědnost.

 

 • Vyhrazujeme si právo odmítnout realizaci programu pro osoby, které jsou pod vlivem alkoholu, nebo jiných psychotropních látek, narušují průběh programu či ohrožují bezpečnost programu, účastníky akce, nebo instruktory, a to bez nároků na náhradu za neuskutečněný program.
 • Atrakce musí být instalována na rovném povrchu bez ostrých a drsných předmětů.
 • Musí být, včetně fukaru, ukotvena k zemi pomocí upevňovacích kolíků.
 • Na atrakci a v jejím okolí se nesmí manipulovat s ohněm a ostrými předměty.
 • Přípojka elektrického proudu musí být vždy v bezpečné vzdálenosti od atrakce a zajištěna tak, aby nevzniklo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Atrakce je určena pro děti za stálého dohledu dospělé osoby.
 • Atrakce musí být uložena suchá. I při slunečném počasí je třeba před odpojením fukaru nechat proschnout její spodní stranu, která byla ve styku se zemí. V případě ušpinění se musí omýt pouze vlažnou vodou bez použití saponátu. Atrakce nelze používat za deště a silného větru.

 

JE NUTNÉ, ABY:

 1. Atrakce byla určena pouze pro děti a za děti si ručili jejich rodiče.
 2. Byl trvalý dohled nad nafukovacím zařízením a obsluhující osoba nebo asistenti neustále sledovali činnosti v nafukovacím zařízení.
 3. Uživatelé byli vpuštěni do nafukovacího zařízení řízeným a bezpečným způsobem a byl omezen maximální počet uživatelů, kteří mohou být v zařízení současně.
 4. Uživatelé odložili obuv, brýle, tvrdé, ostré nebo nebezpečné předměty.
 5. Bylo zakázáno jíst, pít a žvýkat žvýkačky.
 6. Byly zakázány kotrmelce a jiné drsné hry, šplhání nebo zavěšování na ochranných stěnách.
 7. Vstup byl udržován volný, neucpaný.

 

POSTUP V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÝCH OKOLNOSTÍ, NEBO NEHODY:

 1. Při větru silnějším jak 8 m/s vyzvat všechny uživatele, aby opustili nafukovací zařízení. Vypnout nafukovací zařízení vytažením ze zásuvky. Hrozí převrácení nafukovacího zařízení.
 2. V případě deště ihned vyzvat všechny uživatele k opuštění nafukovacího zařízení a skákací hrad vyfouknout. Zajistit elektrické součásti proti vlhku a vypnout přívod elektrické energie. Ve chvíli, kdy přestane pršet, je nutné nafukovací zařízení vysušit a poté je možné jej nadále využívat.
 3. V případě nehody některého z uživatelů, je třeba zajistit volnou cestu ven z nafukovacího zařízení zraněnému uživateli, vyhledat rodiče, popř. zákonného zástupce. Pokud se ani jedna z těchto osob v okolí nevyskytují, vyhledat pořadatele, popř. lékařskou pomoc.
 4. Pokud dojde k přerušení dodávky elektrické energie např. z důvodu vypnutí pojistek, je nutné vyzvat všechny uživatele, aby opustili nafukovací zařízení.

Při pronájmu nafukovacích atrakcí s obsluhou je v ceně i doprava atrakce do 30 km od Pardubic. Na delší vzdálenosti cena dopravy dohodou.

Malé atrakce a další vybavení si vyzvednete u nás ve skladu, kde dostanete i základní školení, jak s atrakcí zacházet.

Vyberete-li si z nabídky našich atrakcí, je nejjednodušší zavolat na telefonní čísla +420 720 936 552, nebo +420 776 888 949 a přímo si zamluvit atrakci u našich zaměstnanců.

Případně nám napište na email info@danotixsz.cz , či vyplňte poptávkový formulář v sekci KONTAKT.

Muž v obleku přemýšlí i skákacích atrakcích